ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

//ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 2022-08-29T15:48:24+00:00

Project Description

ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
รูปแบบที่ 1 ซึ่งเป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานจากการประมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในรูปแบบ Online ในเดือนกรกฎาคม 2565
1.หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2.หลักสูตรศป.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
3.หลักสูตรกศ.ด. สาขาวิชาศิลปศึกษา
รูปแบบที่ 2 ซึ่งเป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานจากการประมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประเมินดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
1. หลักสูตรศป.บ. สาขาวิชาทัศนศิลป์
2. หลักสูตรศป.บ. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
3. หลักสูตรศป.บ. สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
4. หลักสูตรกศ.บ. สาขาวิชานาฎศิลป์
5. หลักสูตรกศ.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา
6. หลักสูตรกศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7. หลักสูตรกศ.ม. สาขาวิชาศิลปศึกษา
8. หลักสูตรศศ.ม.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
9. หลักสูตรศศ.ด. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
10. หลักสูตรศศ.ม. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
รูปแบบที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดยมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้ารับการสัมภาษณ์กลุ่ม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.หลักสูตรศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการแสดง ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565
2.หลักสูตรศศ.ด. สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565