ภาพกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 75 ปี โดยมีศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ , คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และนายบรรดิษฐ์ โรคน้อย

//ภาพกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 75 ปี โดยมีศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ , คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และนายบรรดิษฐ์ โรคน้อย
ภาพกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 75 ปี โดยมีศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ , คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และนายบรรดิษฐ์ โรคน้อย 2024-04-29T09:12:00+00:00

Project Description

เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 75 ปี “ ประจำปีการศึกษา 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
1. ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์
(ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปศึกษาบัณฑิต และ ศิลปศึกษามหาบัณฑิต) ที่ได้รับรางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” ศิษย์เก่าเกียรติยศ
2. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง) ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร ประเภทรางวัลดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
3. นายบรรดิษฐ์ โรคน้อย (ศิษย์ปัจจุบัน วิชาเอกนาฏศิลปศึกษา ชั้นปีที่3) ที่ได้รับรางวัล “คนดีครีนครินทร“ ประเภทองค์กรนิสิตดีเด่น และนิสิตดีเด่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรติที่ทุกท่านได้รับ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและครอบครัวของท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ภาพกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 75 ปี โดยมีศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ , คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์  และนายบรรดิษฐ์ โรคน้อย