ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย ในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2564 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี

//ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย ในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2564 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย ในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2564 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี 2021-06-18T15:39:24+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย ในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2564 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความชื่มชมกับความสามารถด้วยความเพียรพยายามสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย
และขอแสดงความยินดีกับเกียรติรางวัล
ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2564 ด้านวัฒนธรรม “การเฝ้าระวังด้านวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี