FOFA Services For Society Ep.3 เรื่อง อารมณ์ในงานออกแบบ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

//FOFA Services For Society Ep.3 เรื่อง อารมณ์ในงานออกแบบ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
FOFA Services For Society Ep.3 เรื่อง อารมณ์ในงานออกแบบ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2024-04-23T17:24:38+00:00

Project Description

FOFA Services For Society | Ep.3 | เรื่อง อารมณ์ในงานออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำสื่อ
การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหัวข้อ อารมณ์ในงานออกแบบ
เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนองค์ความรู้ ในการนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ภายใต้ แผนงานย่อยพัฒนาระบบและกลไกสร้างความเข้มแข็ง ของระบบนิเวศ ววน. แผนงานย่อยรายประเด็น : แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่4 ตำบล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานออกแบบ คือการสื่อสารที่สามารถบอกถึงอารมณ์ของผลงานได้เป็นอย่างดี การออกแบบจะส่งผลให้งานออกมามีคุณค่าทางแนวคิด ประกอบกับสีสันที่จะเป็นลักษณะของการสื่อสารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
หรืองานออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บรรยายโดย
อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
สามารถติดต่อได้ที่
งานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Website: http://fofa.swu.ac.th
FB : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
: FOFA HOUSE
: FOFA Friends
Instagram : fofahouse.swu
: fofafriends.swu
Youtube: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
Tel. 02-260-0123
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว #ออกแบบสื่อสารมศว
#fofaSWU
#มศว #swu 
#commuSWU
https://www.youtube.com/watch?v=MWKd8V-T_SE
FOFA Services For Society Ep.3 เรื่อง อารมณ์ในงานออกแบบ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว