ภาพกิจกรรมโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม : ผ่านการสร้างสรรค์งานใบตอง ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา

//ภาพกิจกรรมโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม : ผ่านการสร้างสรรค์งานใบตอง ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพกิจกรรมโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม : ผ่านการสร้างสรรค์งานใบตอง ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา 2023-03-01T15:23:15+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม : ผ่านการสร้างสรรค์งานใบตอง ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น.
การจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตต่างชาติในประเทศไทย
งานบัณฑิตศึกษาจึงมีความประสงค์จัดอบรมการให้ความรู้นิสิตให้เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป
โดยใช้การสร้างสรรค์งานใบตองเป็นตัวช่วยการเรียนรู้ด้านขนบประเพณี และจะยังก่อให้เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมตามแต่แหล่งที่มาของแต่ละคน รวมไปถึงการดำรงชีพในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
#ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#FOFA #SWU
#ศิลปกรรมศาสตร์ #มศว