ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

//ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 2024-04-25T12:18:18+00:00

Project Description

กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม & พรมบ้านแถว
เป็นผลงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ที่มีการจัดการความรู้ในการนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานในการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจ ดึงเอาความหลากหลายในงานหัตกรรม สถาปัตยกรรม งานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม มาบูรณาการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม
** กล้วยเบรกแตก : พื้นที่ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
** พรม : พื้นที่ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 ตำบล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายใต้โปรแกรม 25 แผนงานพัฒนาระบบ ววน.ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
สนใจผลิตภัณฑ์
ติดต่อได้ที่ …
– คุณฑีฆภัส สนธินุช ชั้น 3 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
– Tel. 02-260-0123 ต่อ 103 หรือ 0836178323
/ ในวันและเวลาราชการ /
งานบริการวิชาการ

Website: http://fofa.swu.ac.th
FB : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
: FOFA HOUSE
: FOFA Friends
Instagram : fofahouse.swu
: fofafriends.swu
Youtube: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
Tel. 02-260-0123
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety
#สป_อว #ศิลปกรรมศาสตร์มศว #FOFA_SWU #ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา #ตำบลสามตุ่ม #ตำบลบ้านแถว 
#อำเภอเสนา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #มศว #swu 
#ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
#สุขภาวะองค์รวม #สุขภาวะทางใจ #ทีมมศว #PR_SWU
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมาสู่ สินค้า กล้วยเบรกแตกสามตุ่ม และ พรมบ้านแถว