ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2565

//ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2565 2022-05-05T11:14:24+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ 3 ท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้
*รางวัลการพิจารณาคะดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย
– นางสาวพรรณนารายณ์ เปรมตุ่ม สาขานาฏศิลป์
*รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เมทะนี สาขานาฏศิลป์สากล
*รางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564
– นายปรเมศวร์ นวลขาว สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม