ผลงานการออกแบบผ้าของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอก การออกแแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ผลจากการเรียนรู้ในรายวิชา อบท225 และ อบท222

/, ระดับปริญญาตรี, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์/ผลงานการออกแบบผ้าของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอก การออกแแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ผลจากการเรียนรู้ในรายวิชา อบท225 และ อบท222
ผลงานการออกแบบผ้าของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอก การออกแแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ผลจากการเรียนรู้ในรายวิชา อบท225 และ อบท222 2020-10-16T15:44:24+00:00

Project Description

คิดเป็น ประดิษฐ์เป็น โดยออกแบบแฟชั่นศิลปกรรม มศว
ไม่ใช่แค่ตัดเย็บได้ แต่สร้างทางเลือกใหม่ในความคิดของตัวคุณเอง
ผลงานการออกแบบผ้าของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอก การออกแแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ผลจากการเรียนรู้ในรายวิชา อบท225 และ อบท222
– อบท225 เทคนิคพื้นผิวและการตกแต่งสาหรับงานออกแบบ 2(1-2-3) VID225 Surface Techniques and Embellishments for Design
ศึกษา เรียนรู้ เทคนิคและรายละเอียดตกแต่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ การสร้างลวดลาย การพิมพ์ระบบดิจิตัล การเลเซอร์คัท การถัก การปัก และฝึกปฏิบัติการทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานที่ สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
– อบท222 การทดลองวัสดุในงานแฟชั่น 3(2-2-5) VID222 MaterialsExperimentinFashion
ศึกษา เรียนรู้ คุณสมบัติ ชนิด ประเภท วัสดุต่าง ๆ ในงานแฟชั่น ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ให้เหมาะสมกับรูปแบบ วิธีการผลิต และประกอบสร้าง ฝึกปฏิบัติการทดลอง การประกอบสร้างผลิตภัณฑ์แฟชั่น