กิจกรรม Live FOFA Open House 2020 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

//กิจกรรม Live FOFA Open House 2020 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม Live FOFA Open House 2020 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 2020-11-10T10:28:23+00:00

Project Description

SWU Open House 2020 (8-11-20)
กิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์สร้างสรรค์
: นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล

Fashion Show SWU Open House 2020 (7-11-20)
การแสดงแฟชั่นโชว์ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในงาน SWU Open House 2020