คณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ Galleries Night 2022 (Street Arts : SWU Unique) โดยมี ผศ. ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

//คณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ Galleries Night 2022 (Street Arts : SWU Unique) โดยมี ผศ. ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
คณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ Galleries Night 2022 (Street Arts : SWU Unique) โดยมี ผศ. ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 2022-04-29T10:48:24+00:00

Project Description

คณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ Galleries Night 2022 (Street Arts : SWU Unique) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ Galleries Night 2022 (Street Arts : SWU Unique)
ร่วมชมนิทรรศการ SWU UNIQUE ผลงานศิลปะแนว Street Arts
จากอาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และกลุ่มศิลปินรับเชิญ
* esus103 PNTX Pongster SpaceLimo Deio
* Dg Shutter PumpkinJoker Moo Zu
* NichaTangchitnob & Visut Koosolmanomai

ซึ่งภายในงานยังจัดพื้นที่ให้ผู้ที่มาเข้าชมงาน ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานลงบนกำแพงอีกด้วย
วันที่ 29 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 19.00 น
ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3 (ห้องใหญ่) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ