ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์/ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2020-11-05T16:38:37+00:00

Project Description

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนิน การจัดงาน “วันรำลึกครูประสม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแด่ศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน ผู้ก่อตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกทั้งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบ 49 ปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แด่ครูผู้สร้างคณะ จึงได้จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ มา ณ ที่นี้ด้วย