ขอแสดงความยินดีกับ มิวสิค-น.ส.จีรชญา ศรีมณฑล นิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรม และดนตรี

//ขอแสดงความยินดีกับ มิวสิค-น.ส.จีรชญา ศรีมณฑล นิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรม และดนตรี
ขอแสดงความยินดีกับ มิวสิค-น.ส.จีรชญา ศรีมณฑล นิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรม และดนตรี 2022-10-06T10:40:30+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ มิวสิค-น.ส.จีรชญา ศรีมณฑล นิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรม และดนตรี
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.65 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์