ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023

//ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 2023-05-09T09:24:13+00:00

Project Description

บริษัท อินฟอร์มา มาร์ก็ตส์ จำกัด ได้กำหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่มาตรฐานสากล
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาการออกแบบเครื่องประดับที่สนใจ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบเครื่องประดับและศิลปะ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดครั้งนี้
ซึ่งนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ได้เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 4 ทีม
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา อาจารย์ ดร.พรพิมล พจนาพิมล และอาจารย์ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์ เป็นที่ปรึกษาให้แก่นิสิต ทำให้นิสิตได้รับรางวัลจำนวน 2 ทีม ด้วยกัน
ผลงานนิสิตที่ได้รางวัล ได้แก่
อันดับ 2 ทีม DEKJEW_INW กับผลงาน SMELL OF SOUTHEAST ASIA มูลค่า 15,000 บาท
อันดับ 3 ทีม P.M.A.B กับผลงาน Flowers of ASEAN มูลค่า 10,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 จากกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023