นิสิตปี2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มศว เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการ” จากวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

//นิสิตปี2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มศว เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการ” จากวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
นิสิตปี2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มศว เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการ” จากวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2023-05-11T10:34:51+00:00

Project Description

9 พ.ต. 2566
นิสิตปี2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับฟังบรรยาย จากวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง วิทยาลัยสหวิทยาการ
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของไทย และยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการอีกด้วย

นิสิตปี2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มศว เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการ” จากวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นิสิตปี2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มศว เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการ” จากวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นิสิตปี2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มศว เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคเหนือกับการจัดการ” จากวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง