คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์

/, ระดับปริญญาตรี/คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-09-13T14:53:48+00:00

Project Description

วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของวิชาเอกต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายชีวิตต่อไป