ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

/, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา/ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 2020-11-05T16:16:54+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์