ชมรมดนตรีไทย ประสานมิตร ร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง มิตรประสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร ควบคุมอำนวยการฝึกซ้อม

//ชมรมดนตรีไทย ประสานมิตร ร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง มิตรประสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร ควบคุมอำนวยการฝึกซ้อม
ชมรมดนตรีไทย ประสานมิตร ร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง มิตรประสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร ควบคุมอำนวยการฝึกซ้อม 2022-04-28T11:34:18+00:00

Project Description

[73ปี มศว] เพลง มิตรประสาน
โดย ชมรมดนตรีไทย ประสานมิตร
เรียบเรียงทำนองเสียงประสาน – นายบารมี เพ็งกระจ่าง
ควบคุมอำนวยการฝึกซ้อม – ผศ.ดร.เมธี พันธุ์วราทร
1.นางสาวสสิพงษ์ แก้วเปี้ย – ขับร้อง
2.นางสาวณัฐวรรณ คงศานุวงศ์ – ขับร้อง
3.นางสาวบุญรักษา นารถศรีทา – ขับร้อง
4.นายสรสิช ลิ้มฮะสูน – ขับร้อง
5.นายคมปกรณ์ วันทอง – ขับร้อง
6.นายทักษินาวัชฬ์ กลิ่นหอม – ขับร้อง
7.นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์ – กีตาร์
8.นางสาวกาญจนาพร เกิดกัน – เบส
9.นางสาวพัณณิตา ยอดจันทร์ -ซอด้วง
10.ผศ.ดร.เมธี พันธุ์วราทร – ซออู้
11.นางสาวอริสรา ศรีนวล – ขิม
12.นายบารมี เพ็งกระจ่าง – เปิงมาง
13.นายชนะใจ แจ้งสว่าง – ระนาดเอก
14.นายสิทธินนท์ บุญพันธ์ – ตะโพน
15.นางสาวอริศรา แก้วชมเชย – กลองชุด
16.นายวรัญญู รอดวินิจ – ฉิ่ง
17.นายรัฐนันท์ หิรัญวงศ์ – ฉาบ
18.นายอวิรุทธ์ อ้นวงษา – แทมบูรีน
19.นายสุพจน์ ใหมทอง – ปี่ใน