คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับโล่เกียรติคุณจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสนำคณะดนตรีแสดงเทิดพระเกียรติฯ

//คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับโล่เกียรติคุณจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสนำคณะดนตรีแสดงเทิดพระเกียรติฯ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับโล่เกียรติคุณจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสนำคณะดนตรีแสดงเทิดพระเกียรติฯ 2021-12-09T10:00:31+00:00

Project Description

ท่านอธิการบดี (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล) และท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม (รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์) มอบหมายงานให้
ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับโล่เกียรติคุณจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เนื่องในโอกาสนำคณะดนตรีแสดงเทิดพระเกียรติฯ
มศว แสดงในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 17.00-19.00น. ณ สยามพารากอน

ขอขอบคุณ
– วงดนตรีไทยร่วมสมัย (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย) ควบคุมวงโดย : ผศ.ดร.เมธี พันธุ์วราทร Metee Punvaratorn
– วง SWU BAND (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล) ควบคุมวงโดย : ผศ.ดร. สิทธิ์เศก ย่านเดิม Sitsake Yanderm
– วงศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน
3 วงที่ร่วมแสดง เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว Cholvit Jearajit
ที่สนับสนุนและให้โอกาสพื้นที่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

Cr.กานต์ fofa