ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รหัส34) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาดนตรี

//ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รหัส34) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาดนตรี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รหัส34) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาดนตรี 2023-01-23T11:19:06+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รหัส34) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาดนตรี