ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ UKPSF

//ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ UKPSF
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ UKPSF 2023-05-25T12:43:30+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ
ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF)
ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)
เป็นลำดับที่ 12 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ UKPSF