ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษา ณ โบราณสถาน ในเขตเมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา ของนิสิตจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

//ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษา ณ โบราณสถาน ในเขตเมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา ของนิสิตจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษา ณ โบราณสถาน ในเขตเมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา ของนิสิตจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 2022-10-06T11:11:49+00:00

Project Description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร ได้นำนิสิตจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* เข้าลงพื้นที่ศึกษา ณ โบราณสถาน ในเขตเมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้นิสิตได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความสำคัญของกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังได้เดินเล่นเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม และเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล