คณบดีและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

//คณบดีและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2018-09-18T09:10:16+00:00

Project Description

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณบดีและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๖ กันยายน
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

“ปูชนียบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญา และคุณธรรมโดยแท้”

บทบาททางการศึกษาไทย
ของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

* เป็นผู้บุกเบิกในการยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง คือให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี โท เอก
* เป็นผู้บุกเบิกในการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ และมี พ.ร.บ. เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๙๗)
* เป็นราชบัณฑิตในสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชา ปรัชญาราชบัณฑิตยสถาน
* เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมการศึกษาประเทศไทย และเป็นนายกสมาคมคนแรก และเป็นนายกสมาคม ๒ สมัยติดต่อกัน เพื่อสนับสนุนอาชีพครูและเผยแพร่แนวคิดทางการศึกษา
* เป็นผู้นำการศึกษาแผนใหม่หรือการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) มาใช้ในวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเป็นผู้คิดตรา และสีประจำวิทยาลัย ตามแนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ คือ การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

ภาพ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, หอจดหมายเหตุ มศว