คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

//คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2020-11-02T12:40:42+00:00

Project Description

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ได้รับเกียรติจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ || เน้นนาฏศิลป์)
เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวของน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่วางแผนสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านนาฏศิลป์โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ ตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
และอาจารย์เมธี พันธ์วราทร ตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมบรรยากาศอย่างอบอุ่น