ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร

//ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร 2020-10-01T10:53:07+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF)
ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)
เป็นคนแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์
#คณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นนำสู่ความเป็นสากล