ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 85 เยาวชนเข้าร่วมโครงการ YOUTH IN CHARGE

//ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 85 เยาวชนเข้าร่วมโครงการ YOUTH IN CHARGE
ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 85 เยาวชนเข้าร่วมโครงการ YOUTH IN CHARGE 2021-09-27T15:09:53+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 85 เยาวชนเข้าร่วมโครงการ YOUTH IN CHARGE (จุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่)
ของท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ จากผู้สมัครร่วม 400 คนทั่วประเทศ...พัฒนาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง