ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Youth In Charge ให้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2565

//ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Youth In Charge ให้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Youth In Charge ให้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2565 2022-04-21T15:23:57+00:00

Project Description

Blue-Net Camp#2
นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดกิจกรรม
นายปรเมศวร์ นวลขาว ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Youth In Charge ให้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2565 Blue-Net Camp#2 : สร้างความร่วมมือและพัฒนาแนวคิดโดยเยาวชน
ภายใต้แนวคิด Groundwater – Making the invisible visible : ร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2565
เป็นการนำเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำและอนุรักษ์น้ำใต้ดิน โดยเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ 50 คน จากเครือข่าย 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ
ที่สามารถสร้างสรรค์และขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อมุ่งเน้นที่การจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีส่วนร่วม และได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิด ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานด้านน้ำ
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ อันก่อให้เกิดพลังของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
และได้รับมอบเกียรติบัตร ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี แก่เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ โดย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ