ขอแสดงความยินดี กับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564

//ขอแสดงความยินดี กับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดี กับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564 2022-04-26T12:49:23+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดี กับนายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564

ตามประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับสมัครองค์กรนิสิต นิสิต เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564 ดังความทราบ แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรนิสิต นิสิต ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควร ได้รับ การประกาศเกียรติคุณยกย่องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564