ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ปี 2565

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล/ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ปี 2565 2022-09-22T10:03:47+00:00

Project Description