รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ

//รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ
รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ 2020-10-09T11:12:00+00:00

Project Description

รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ