18 มค.66 ศาสตราจารย์ Xia Dewu อาจารย์และศิลปินเซรามิกส์ร่วมสมัยจากประเทศจีน มาเป็นวิทยากร บรรยายและ Workshop ให้กับนิสิตวิชาเอกเซรามิกส์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มศว

//18 มค.66 ศาสตราจารย์ Xia Dewu อาจารย์และศิลปินเซรามิกส์ร่วมสมัยจากประเทศจีน มาเป็นวิทยากร บรรยายและ Workshop ให้กับนิสิตวิชาเอกเซรามิกส์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มศว
18 มค.66 ศาสตราจารย์ Xia Dewu อาจารย์และศิลปินเซรามิกส์ร่วมสมัยจากประเทศจีน มาเป็นวิทยากร บรรยายและ Workshop ให้กับนิสิตวิชาเอกเซรามิกส์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มศว 2023-01-19T10:11:01+00:00

Project Description

18 มค.66
FOFA Visiting Professor
สาขาทัศนศิลป์ มศว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Xia Dewu อาจารย์และศิลปินเซรามิกส์ร่วมสมัยจากประเทศจีน มาเป็นวิทยากร บรรยายและ Workshop กับนิสิตวิชาเอกเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ขอขอบคุณ Prof.Xia Dewu , คุณซ่างกวน (ศักรินทร์) ผู้ประสานงานนักวิชาการประเทศจีน, ผศ.ดร.ฌานิก หวังพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร. สิทธิธรรม โรหิตะสุข หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ , รศ.วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล , อ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์ ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ ให้แก่นิสิตในครั้งนี้
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคม
#FOFAswu #FOFA #SWU #ศิลปกรรมศาสตร์ #มศว