ขอแสดงความยินดีกับ อ.กนิษฐา สังขรัตน์ และ อ.อัมพร ใจเด็จ ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันราชภัฏ “ราชภัฏ เฉลิมขัตติยนวราช”

//ขอแสดงความยินดีกับ อ.กนิษฐา สังขรัตน์ และ อ.อัมพร ใจเด็จ ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันราชภัฏ “ราชภัฏ เฉลิมขัตติยนวราช”
ขอแสดงความยินดีกับ อ.กนิษฐา สังขรัตน์ และ อ.อัมพร ใจเด็จ ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันราชภัฏ “ราชภัฏ เฉลิมขัตติยนวราช” 2023-02-17T17:17:16+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ
– อาจารย์กนิษฐา สังขรัตน์ ศิลป์ปัจจุบัน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
– อาจารย์อัมพร ใจเด็จ ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปศึกษา (ศิลปะการเเสดงศึกษา)
ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันราชภัฏ “ราชภัฏ เฉลิมขัตติยนวราช”