พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

/, ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาเอก, ระดับปริญญาโท/พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2018-11-02T09:43:20+00:00

Project Description

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทัองถิ่น ด้วยการผสมผสานแนวคิดทันสมัย ต่อยอดเชิงพาณิชย์ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ