ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market

//ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market
ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market 2024-04-11T11:21:33+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) 
กิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม
จัดโดย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภายในกิจกรรมมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา CDM223 THAI DRAMA AND PERFORMANCE TRADITION 
และรายวิชา MSE437 MUSIC FOR CEREMONY อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะ ความสามารถและการเรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้เรียนรู้การวางแผน การประเมินและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตนำผลงานสร้างสรรค์เสนอสู่สาธารณชนในวงกว้าง 
เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถรับชมผลงานของนิสิตได้ เป็นการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดงรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย
แล้วพบกันใหม่ ทุกวันศุกร์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย
ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 18.00 - 19.00 น.
เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อม เราจะแข็งแรงทั้งกายและใจไปด้วยกัน
ขอขอบคุณ
- ผู้บริหาร คณาจารยฺ บุคลากร และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
- คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา (ประธานโครงการฯ)
- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
- นายสุภฤกษ์ กิจวาส 
- นางสาววันท์นภัส ผจญทรพรรค
- นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง
- นายฑีฆภัส สนธินุช
- นางสาวปิยธิดา วงศ์สุวรรณ
งานบริการวิชาการ
Website: http://fofa.swu.ac.th
FB : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
: FOFA HOUSE
: FOFA Friends
Instagram : fofahouse.swu
: fofafriends.swu
Youtube: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
Tel. 02-260-0123
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว #มหกรรมมศว
#FOFA_SWU #ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา #สาขาวิชานาฏศิลป์
#มศว #swu #แสนแสบโมเดล #สุขภาวะองค์รวม #สุขภาวะทางใจ #ทีมมศว

ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market ภาพกิจกรรมศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมนันทนาการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรีโปงลางสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในการมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกาย ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณตลาด SWU Night Market