ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เสนอชื่อเพื่อรอโปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์

//ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เสนอชื่อเพื่อรอโปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เสนอชื่อเพื่อรอโปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ 2024-04-02T18:05:18+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 
ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เสนอชื่อเพื่อรอโปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ 
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety.
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว #ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาFofaSWU
#FOFASWU #มศว #swu
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เสนอชื่อเพื่อรอโปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์