19 ม.ค. 2566 นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล แสดงชุด save the world ในพิธีเปิดการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

//19 ม.ค. 2566 นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล แสดงชุด save the world ในพิธีเปิดการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
19 ม.ค. 2566 นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล แสดงชุด save the world ในพิธีเปิดการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 2023-01-23T10:51:46+00:00

Project Description

19 ม.ค. 2566
(The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) 
และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
ขอบคุณการแสดงพิธีเปิด ชุด save the world จากนิสิต วิชาเอกนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ควบคุมการแสดงโดย ผศ.ดร. ธรากร จันทนะสาโร Dharakorn Chandnasaro และคุณตี๋ นัฐวุฒิ สวนวิจิตร์ Natthawut Suanwijit 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
“Theme : Actions toward the low-carbon world”