ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงจินตลีลา เรื่อง วัฒนธรรมเกี่ยวกับฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย SEAMEO SPAFA

//ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงจินตลีลา เรื่อง วัฒนธรรมเกี่ยวกับฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย SEAMEO SPAFA
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงจินตลีลา เรื่อง วัฒนธรรมเกี่ยวกับฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย SEAMEO SPAFA 2023-05-18T12:45:07+00:00

Project Description

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงจินตลีลา เรื่อง วัฒนธรรมเกี่ยวกับฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดโดยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO SPAFA)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความสนใจและชื่นชมมรดกวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษา
และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ทางโบราณคดี วิจิตรศิลป์ ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงจินตลีลา เรื่อง วัฒนธรรมเกี่ยวกับฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย SEAMEO SPAFA