ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านดนตรี “Sesory The Gift” และการสร้างพื้นที่ทางสุนทรียะ ในวันที่ 26 กันยายน 2565

//ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านดนตรี “Sesory The Gift” และการสร้างพื้นที่ทางสุนทรียะ ในวันที่ 26 กันยายน 2565
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านดนตรี “Sesory The Gift” และการสร้างพื้นที่ทางสุนทรียะ ในวันที่ 26 กันยายน 2565 2022-10-26T15:49:03+00:00

Project Description

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านดนตรี “Sesory The Gift” และการสร้างพื้นที่ทางสุนทรียะนี้ เป็น โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี ซึ่งสอดรับกับพันธกิจการพัฒนาศักยภาพนิสิต เรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นิสิตจะได้มีโอกาสศึกษาความรู้จากทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี และในการนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอนและการ ปฏิบัติชั้นนำระดับนานาชาติ คือ Professor Sergey Svoyskiy วงออเครสตร้า วงประสานเสียง และนักร้องโซโล จาก Sesory Music Schoo ซึ่งมีผลงานการแสดงและการสอน ได้รับรางวัลมากมาย มาบรรยายและทำการแสดง และเสริมทักษะทางด้านดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ไปสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของประโยชน์ดนตรีที่มีต่อมนุษย์และสังคม

จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2565
ณ หอแสดงดนตรีอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ