ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow

//ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow 2021-11-29T16:15:16+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
+++ขอแสดงความยินดีกับ+++
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)