ภาพกิจกรรมโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา

//ภาพกิจกรรมโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพกิจกรรมโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา 2023-03-01T15:40:36+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน”
ให้กับนิสิตต่างชาติ(จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยากร โดย อาจารย์ ดร. รินบุญ นุชน้อมบุญ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
#ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#FOFA #SWU
#ศิลปกรรมศาสตร์ #มศว
#ทีมมศว