19 ม..ค. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมจัดกิจกกรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(แสนแสบโมเดล) กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์สังคม

//19 ม..ค. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมจัดกิจกกรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(แสนแสบโมเดล) กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์สังคม
19 ม..ค. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมจัดกิจกกรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(แสนแสบโมเดล) กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์สังคม 2023-01-23T11:13:07+00:00

Project Description

19 ม..ค. 2566
แสนแสบโมเดล (ศิลปกรรมศาสตร์ มศว X รร.มักกะสันพิทยา)
** โครงการบริการวิชาการแก่สังคม(แสนแสบโมเดล) กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์สังคม : การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมักกะสันพิทยา โดยสาขาวิชานาฏศิลป์
** สร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด เสน่ห์ศิลป์ศาสตร์สายน้ำแสนแสบ
** และละครเวทีเรื่องThe adventures of tile dolls การผจญภัยของตุ๊กตากระเบื้อง ผลงานจากนิสิตเสรี หลากหลายคณะ (คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นต้น) ในรายวิชา Creative Theatre in Education
* ขอบคุณ อ.โกมล ศรีทองสุข / อ.วันศนิ กระจ่างยุทธ / อ.นรฤทธิ์ เสร็จกิจ ที่ร่วมดำเนินโครงการนี้จนสำเร็จลุล่วง
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคม
#FOFAswu #FOFA #SWU #ศิลปกรรมศาสตร์ #มศว #แสนแสบโมเดล #โรงเรียนมักกะสันพิทยา