กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะดนตรี String and Piano Workshop ครั้งที่ 4

/, ระดับปริญญาตรี/กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะดนตรี String and Piano Workshop ครั้งที่ 4
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะดนตรี String and Piano Workshop ครั้งที่ 4 2018-09-10T13:29:00+00:00

Project Description

7 กันยายน 2561 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จัดโครงการพัฒนาทักษะดนตรี String and Piano Workshop ครั้งที่ 4
เพื่อให้นิสิตได้รับความเข้าใจความเป็นนักดนตรี (Musicianship) การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการเล่นเดี่ยวและเล่นร่วมกัน
เข้าใจประวัติของบทเพลงและเข้าใจการตีความบทเพลง อันนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง
โดย Professor Mescal Wilson และ Professor John Kneiling from New York.