ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร

//ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร 2021-05-06T12:45:24+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)