รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวางแผนฯ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์

//รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวางแผนฯ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวางแผนฯ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-09-26T09:37:54+00:00

Project Description

วันที่ 25 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโอกาสต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวางแผนฯ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณะฯได้นำเรียนถึงปัญหา อุปสรรค เป้าหมายและทิศทางในการบริหารคณะฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยอย่างก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์