โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching)

//โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching)
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching) 2020-07-20T16:32:12+00:00

Project Description

17 กรกฎาคม 2563
เตรียมความพร้อมรับปีการศึกษาใหม่ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
(การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching)”
@โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ