ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน

//ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน
ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน 2021-09-27T14:23:19+00:00

Project Description

ครูดี ครูเก่ง ต้องครูศิลปกรรม มศว (ศิษย์เก่า ครูดนตรีไทย ได้รับรางวัลระดับชาติ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี่(พานิชอุทิศ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล