ขอแสดงความยินดีกับ นายนรภัทร เสริมผล และ นายนภัทร นาอุดม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางดนตรีระดับประเทศ รายการ TGS Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society TH

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล/ขอแสดงความยินดีกับ นายนรภัทร เสริมผล และ นายนภัทร นาอุดม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางดนตรีระดับประเทศ รายการ TGS Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society TH
ขอแสดงความยินดีกับ นายนรภัทร เสริมผล และ นายนภัทร นาอุดม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางดนตรีระดับประเทศ รายการ TGS Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society TH 2021-05-06T12:42:05+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ 2 นิสิตครูดนตรีศึกษา จากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กับ 2 รางวัล การแข่งขันทางดนตรีระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ
* นายนรภัทร เสริมผล นิสิตปี 3 (ดนตรีศึกษา) ที่ได้รับ “รางวัล Gold Prize”
* นายนภัทร นาอุดม” นิสิตปี 2 (ดนตรีศึกษา) ที่ได้รับ “รางวัล Third Prize”
จากการแข่งขันรายการ TGS
Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society TH
(เมื่อเดือนเมษายน 2564 )