กิจกรรมการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหมไทยให้กับท่านฑูตประเทศโรมาเนีย (ผลงานนิสิตแฟชั่นปี2) และท่านกงสุลประเทศกาน่า (ผลงานนิสิตแฟชั่นปี3) ในงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10”

//กิจกรรมการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหมไทยให้กับท่านฑูตประเทศโรมาเนีย (ผลงานนิสิตแฟชั่นปี2) และท่านกงสุลประเทศกาน่า (ผลงานนิสิตแฟชั่นปี3) ในงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10”
กิจกรรมการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหมไทยให้กับท่านฑูตประเทศโรมาเนีย (ผลงานนิสิตแฟชั่นปี2) และท่านกงสุลประเทศกาน่า (ผลงานนิสิตแฟชั่นปี3) ในงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10” 2020-12-08T15:26:59+00:00

Project Description

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10” 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กทม.
ในกิจจกรรมนี้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ : เอกออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหมไทยให้กับท่านฑูตประเทศโรมาเนีย (????ผลงานนิสิตแฟชั่นปี2) 
และท่านกงสุลประเทศกาน่า (????ผลงานนิสิตแฟชั่นปี3) 
เพื่อใช้ในการเดินแสดงแบบ 10th Celebration Of Silk : The Silk Road To The World 2020 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานออกแบบ 3 ท่าน ได้แก่
ผศ. ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช
อ. ญิรชญา จังติยานนท์
อ. ปิติกมล นพเกตุ
ผู้แสดงแบบ
1) สถานฑูต Romania ผู้แสดงแบบแทน Ms. Madalina Guta เป็น Consulate General of Romania 
คือ นางสาว นิคิต้า กรรณเกตุ นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง ชั้นปี 1
2) สถานฑูต Ghana ผู้แสดงแบบ คือ คุณพี พัชรวรัมอร สิงห์สมบุญ บุตรสาวของคุณสิชา สิงห์สมบุญ Honorary Consul of Ghana
โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต ได้พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบในระดับสากล 
เป็นการแลกเปลี่บนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความงามของผ้าไหมไทยให้ชาวต่างชาติเป็นที่รู้จัก และสร้างชื่อเสียงสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย

???? กานต์fofa