คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล ชลเขตต์ ศิษย์เก่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกสื่อนวัตกรรม (BEST PRACTICE)

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล ชลเขตต์ ศิษย์เก่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกสื่อนวัตกรรม (BEST PRACTICE)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล ชลเขตต์ ศิษย์เก่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกสื่อนวัตกรรม (BEST PRACTICE) 2021-09-07T14:47:52+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล ชลเขตต์ ศิษย์เก่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกสื่อนวัตกรรม (BEST PRACTICE)
ที่เป็นคลิปการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย
ในสถานการณ์โควิด-19 และขอบพระคุณภาพและข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต