คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลที่ได้รับรางวัล อาสายุวกาชาดดีเด่น ของสภากาชาดไทย

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล/คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลที่ได้รับรางวัล อาสายุวกาชาดดีเด่น ของสภากาชาดไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลที่ได้รับรางวัล อาสายุวกาชาดดีเด่น ของสภากาชาดไทย 2021-01-06T13:54:51+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ที่ได้รับรางวัล อาสายุวกาชาดดีเด่น ของสภากาชาดไทย
จะได้เข้ารับพระราชทานโล่จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศผลวันที่ 4 ม.ค.64