คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education (THE) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

//คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education (THE) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education (THE) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 2022-07-01T14:01:20+00:00

Project Description

30 มิถุนายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ
Times Higher Education (THE)
เวลา : 10:00 น.–13:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช